ارزشگذاري

 
مطالعات امکان سنجی بازار، فنی، مالی و اقتصادی طرح ها
فعالیت هاي شرکت در این حوزه عبارتند از: مطالعات فرصتStudy) (Opportunity شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، تهیه آلبوم های سرمایه گذاری و ترویج پروژه های سرمایه گذاری در یک حوزه خاص از فعالیت یا منطقه مطالعات مقدماتی امکان سنجیFeasibility Study) Pre-) پرداختن به مشخصات کلی پروژه و بررسی و مقایسه سناریوهای گوناگون (زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست) مطالعات امکان سنجی(Feasibility Study) ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی و امکان پذیری آن بر اساس تحقیقات و مطالعات امکان سنجی فنی (مشخصات اجزاء فیزیکی و فنی طرح ، میزان دسترسی به منابع انسانی، تجهیزات، تکنولوژی و ...)، بازار، مالی، اقتصادی پایه‌ریزی شده تدوین بسته¬هاي سرمایه گذاري (Investment Package) مجموعه ای شامل مستندات و مدارک و مطالعاتی برای شناسایی و ارزیابی چگونگی اجرای پروژه، بررسی اطلاعات فنی، اقتصادی، نحوه مشارکت، بازار و سایر مدارک مرتبط با یک طرح ابعاد فنی محصول یا خدمات کسب و کار یک موسسه ارائه روش های تامین مالی (Methods of financing) فرآيند ايجاد، جمع آوري و افزايش منابع مالي يا سرمايه اي براي هر نوع مخارجي
مطالعات امکان سنجی و ارزیابی بازار، فنی، اقتصادي و مالی طرح ها، با تفاوت هایی در سرفصل ها، کلیات و جزئیات اجرایی، معمولاً جهت اطمینان ازام توجیه پذیر بودن طرح های سرمایه گذاری تهیه می شود تا ضمن تعیین برنامه زمانبندی و منابع مورد نیاز و در نظر گرفتن درآمدها و شـرایط بازگشـت سـرمایه، سـرمایه گذار را متقاعد سـازد که در پروژه سودآوری مشارکت می¬کند. معمولاً در اینگونه مطالعات به موضـوعاتی چون وضـعیت بازار، مشـخصات محصول، ظرفیت تولید، ماشـین آلات لازم، میزان سرمایه گذاري و سودآوری طرح پرداخته می¬شود
رفتن به نوار ابزار