کارسنجی

فرآیندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارت‌هایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. بنابراین بدون برآورد نیروی انسانی لازم و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آن، نیل به اهداف سازمان امکان‌پذیر نیست.

شرکت سان اوج پویان خدمات زیر را در این حوزه ارائه می نماید:

  • کارسنجی و برنامه ریزی منابع انسانی (Human Resource Planning)

فعالیتهایی ‌از قبیل طراحی چارت سازمانی، تخمین تعداد نیروی انسانی، تعریف شرح وظایف و شرایط احراز، ایجاد مسیرهای ارتقا و گردش و ‌ استخدام،شناسایی استعدادها، مهارت ها و تخصص های لازم، آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد و …

  • طراحی، اصلاح و بهبود فرآیندها (Process Design & Improvement)

شناسایی دقیق فرآیندها، تحلیل و بررسی آن‌ها و اصلاح و بهبود آن‌ها در جهت کاهش زمان، هزینه‌ها و افزایش کیفیت و …

  • طراحی و اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد ( Design and Implementation of Performance Evaluation Systems)

طراحی، اجرا و پشتیبانی شاخص هایی برای اندازه گیری و سنجش میزان دستیابی بخش های مختلف سازمانی به خروجی های مورد انتظار سازمان

  • طراحی و اجرای سیستم های حقوق و دستمزد و جبران خدمت ( Designing and Implementing Systems of Salary and Compensation)

ایجاد سیستم هایی جهت پرداخت حقوق و مزایا (نقدی و غیر نقدی)، ترفیع، فراهم کردن فرصت هاى پیشرفت با شرایط کارى مطلوب

  • طراحی و اجرای سیستم های مدیریت منابع انسانی (Design and Implementation of Human Resource Management Systems)

طراحی و اجرای برنامه ریزی کارآمد و اثربخش به منظور شناخت وضع موجود، ممیزی و آسیب‌ شناسی نظام فعلی منابع انسانی، تعیین مسائل استراتژیک منابع انسانی، شناسایی فرصت استراتژیک منابع انسانی، ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های منابع انسانی و …

رفتن به نوار ابزار