کارسنجی و برنامه ریزی منابع انسانی

برخی از پروژه های منتخب سان اوج پویان در زمینه کارسنجی و برنامه ریزی منابع انسانی در سالهای اخیر:

 • پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد
 • پیاده سازی الگوی یکپارچه ارزیابی عملکرد در ستاد معاونت خدمات شهری شهرداری
 • انطباق کمی و کیفی وضعیت مصوب، موجود و مطلوب سازماندهی نیروی انسانی شهرداری اصفهان و طراحی شغل و ساختار سازمانی شهرداری اصفهان
 • برنامه ریزی نیروی انسانی ، طراحی شغل و کارسنجی شهرداری قم
 • طراحی چارت، فرآیندها و شرح وظایف سازمانی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان (وابسته به بانک صادرات) (۲ دوره)
 • طراحی چارت، فرآیندها و شرح وظایف سازمانی شرکت مهندسی معماری بنافرین
 • طراحی چارت، فرآیندها و شرح وظایف سازمانی شرکت خدمات شهری راهیابان فردا
 • طراحی و پیاده سازی سیستم پاداش و جبران خدمت سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان (۲سال)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم پاداش و جبران خدمت معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان (۳ سال)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم پاداش و جبران خدمت شهرداری اصفهان و ۱۵سازمان وابسته برای بیش از ۶۰۰۰ نفر پرسنل شهرداری اصفهان (۳ سال)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم پاداش و جبران خدمت شهرداری قم و سازمان های وابسته برای بیش از ۴۰۰۰ نفر پرسنل شهرداری قم ( ۴ سال)
 • طراحی مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد جامع شهرداری قم
 • استقرار نظام مدیریت عملکرد با الگوگیری از روش کارت امتیاز متوازن(BSC) در شرکت ماشین اجزا
 • استقرار نظام مدیریت عملکرد با الگوگیری از روش کارت امتیاز متوازن(BSC) در سازمان عمران شهرداری اصفهان
 • استقرار نظام مدیریت عملکرد با الگوگیری از روش کارت امتیاز متوازن(BSC) در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 • استقرار نظام مدیریت عملکرد با الگوگیری از روش کارت امتیاز متوازن(BSC) در سازمان سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
 • استقرار نظام مدیریت عملکرد با الگوگیری از روش کارت امتیاز متوازن(BSC) در سازمان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان
 • استقرار نظام مدیریت عملکرد با الگوگیری از روش کارت امتیاز متوازن(BSC) در سازمان سازمان بازیافت شهرداری اصفهان
 • طراحی، پیاده سازی کنترل هوشمند (ارزیابی عملکرد و جبران خدمت) در سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان (۳ دوره)
 • طراحی، پیاده سازی کنترل هوشمند (ارزیابی عملکرد و جبران خدمت) در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان
 • طراحی، پیاده سازی کنترل هوشمند (ارزیابی عملکرد و جبران خدمت) در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 • طراحی، پیاده سازی کنترل هوشمند (ارزیابی عملکرد و جبران خدمت) در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان
 • طراحی، پیاده سازی کنترل هوشمند (ارزیابی عملکرد و جبران خدمت) در سازمان پسماند شهرداری اصفهان
 • طراحی و تدوین ساختار و سازماندهی فعالیت ها و فرآیندهای گروه کارخانجات فیدار
رفتن به نوار ابزار