سیستم های مدیریتی

توانمندسازی، کار گروهی، انعطاف و نظایر این­ها به مسئله روز مدیران تبدیل شده ­اند. علاوه بر این تقاضای جدیدتر برای بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی از طریق کارا تر کردن عملیات، بهره ­گیری از تکنولوژی ­های جدید، لزوم افزایش کیفیت و جلب رضایت مصرف­ کنندگان را نیز باید در نظر گرفت.  در چنین شرایطی است که اهمیت بهره گیری از دانش نوین مدیریت بیشتر احساس می­شود.

خدماتی که شرکت در این زمینه ارائه می­دهد عبارتند از:

  • چرخه بهره وری (Productivity Cycle)

اجرای مراحل چهارگانه چرخه مدیریت بهره وری شامل: اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی، برنامه ریزی برای بهبود و اجرا و بهبود بهره وری

  • عارضه یابی سازمانی  (Organizational Diagnosis)

روشی سیستماتیک و علمی جهت شناسایی، طبقه بندی و ریشه­یابی مشکلات و محدودیت های موجود در سازمان و ارائه راهکارهای مناسب و عملی به منظور رفع آن‌ها و ایجاد شرایط رشد و توسعه به منظور افزایش توان رقابت پذیری

  • مدل تعالی سازمانی (EFQM)

ارائه  الگویی ایده آل به منظور رشد و ارتقاء سازمان­ها از طریق شناسایی نقاط قوت و تعریف فرصت های قابل بهبود با مقایسه با ویژگی های نمونه های موفق بین المللی

  • بنچ مارکینگ (Benchmarking)

ارائه فرایندی مستمر و سیستماتیک برای شناسایی، تحلیل و الگو برداری از نمونه های موفق ملی و بین المللی

  • سیستم و مشاوره های عمومی مدیریت (General Management Advices )

ارائه فرآیند ﻣﺸﺎوره ای که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه در راستای شناخت و تحلیل مسایل سازمانی جهت اجرای راهکارهای بهتر (بهبود راهکارها)

رفتن به نوار ابزار