سیستم های مدیریتی

برخی از پروژه های منتخب سان اوج پویان در زمینه سیستم های مدیریتی در سال های اخیر:

 • بهینه کاوی شرکت ماشين اجزا
 • عارضه یابی و آسیب شناسی در واحد صنعتی ماشین اجزاء شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
 • عارضه یابی سازمانی سنگبری ابتکار در طرح سامانه ارتقاء مديريت (سام) وزارت صنعت و معدن و تجارت در راستاي حمايت از بنگاه هاي توليدي در طرح تحول اقتصادي
 • عارضه یابی سازمانی سنگبری اکباتان در طرح سامانه ارتقاء مديريت (سام) وزارت صنعت و معدن و تجارت در راستاي حمايت از بنگاه هاي توليدي در طرح تحول اقتصادي
 • عارضه یابی سازمانی شرکت طعم آفرین در طرح سامانه ارتقاء مديريت (سام) وزارت صنعت و معدن و تجارت در راستاي حمايت از بنگاه هاي توليدي در طرح تحول اقتصادي
 • عارضه یابی سازمانی سنگبری برادران یزدانی در طرح سامانه ارتقاء مديريت (سام) وزارت صنعت و معدن و تجارت در راستاي حمايت از بنگاه هاي توليدي در طرح تحول اقتصادي
 • خدمات مشاوره مدیریت در زمینه مدیریت برنامه ریزی، مدیریت کیفیت و ارتقاء بهره وری سازمان خدمات موتوری شهرداری
 • پیاده سازی سیستم های مدیریتی کمیته فنی حوزه معاونت خدمات شهری سازمان خدمات موتوری شهرداری – سال۱۳۹۲
 • طراحی مدل تعالی سازمانی (EFQM) شرکت توسعه بنیاد بتن اصفهان
 • طراحی مدل تعالی سازمانی (EFQM) شرکت ماشین اجزا
 • الگوي جامع و ساختمند بهبود رهبري با بکارگیری بازخورد ۳۶۰ درجه به همراه بازنگري و مقایسه آن با دوره پیشین
رفتن به نوار ابزار