تاییدیه ها

تاییدیه هاگواهینامه ها:

۱- تاییدیه دانش بنیانی شرکت در سایت http://pub.daneshbonyan.ir

۲- پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳- گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور از سازمان برنامه و بودجه کشور https://sajar.mporg.ir

۴-گواهینامه امکانسنجی با رتبه ج-۳ از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

۵- گواهینامه صلاحیت مشاور در پایه سه تخصص مدیریت عمومی از سازمان اداری و استخدامی کشور

۶- گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران

رفتن به نوار ابزار