برنامه ریزی و تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک، مهمترین و کلیدی‌ترین مسیر برای رشد است. تفکر استراتژیک می‌تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت‌های پنهان داشته باشد و به پیش بینی آینده و ساختن آینده کمک می‌کند. تفکر استراتژیک، فرآیند برنامه ریزی آینده کوتاه مدت، براساس اهداف و خطوط کلی فعالیت ها و مأموریت های سازمان در بلند مدت است. تشخیص اولویت ها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل به اهداف سازمان ضروری است نیز در فرآیند تفکر استراتژیک انجام می گیرد.

شرکت سان اوج پویان با سابقه درخشان در طراحی، کنترل و اجرای برنامه ریزی های استراتژیک و عملیاتی برای شرکت ها، سازمان ها و ارگان خصوصی، دولتی و عمومی در این حوزه خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • تهیه نقشه راه (Road Map)

کشف و توصیف آینده مطلوب و تبیین راه رسیدن به آن به زبانی ساده و قابل فهم برای عمل

  • طراحی برنامه استراتژیک (Strategic Planning)

طراحی فرآیندها، بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده‌ی سازمان یا جامعه، تنظیم اهداف، تدوین استراتژی های صحیح و مناسب برای تحقق آن اهداف

  • اجرا، کنترل و بروز رسانی استراتژی (Strategy Feed back)

اجرا و کنترل استراتژی ها با تجزیه تحلیل بازخورد استراتژیک به منظور کنترل پیشرفت اهداف سازمان در مسیرآینده

  • طراحی و اجرای برنامه عملیاتی  (Action Plan)

برنامه ای دقیق برای رسیدن به اهداف در سطوح میانی سازمان و نمایش فعالیت های لازم و مرتبط با اجرای یک استراتژی در بخش های مختلف

رفتن به نوار ابزار