برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه

برخی از پروژه های منتخب سان اوج پویان در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه در سالهای اخیر:

 • طراحی سیستم حمل و نقل درون دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • پیاده سازی ساختار برنامه ریزی و کنترل پروژه های پیمانکاری PC و EPC شرکت ماشین اجزا به صورت GC
 • پیاده سازی ساختار برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان براساس استاندارد PMBOK
 • پیاده سازی ساختار برنامه ریزی و کنترل پروژه های شهرداری اصفهان براساس استاندارد PMBOK و نرم افزار شیر پوینت
 • پیاده سازی ساختار برنامه ریزی و کنترل پروژه های ۱۵ منطقه و ۷ سازمان وابسته معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
 • برآورد ، برنامه ریزی، کنترل پروژه و تدوین گزارش های گوناگون پیشرفت فیزیکی و مالی سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان
 • برآورد ، برنامه ریزی، کنترل پروژه و تدوین گزارش های گوناگون پیشرفت فیزیکی و مالی سازمان آرامستان ها شهرداری اصفهان
 • برآورد ، برنامه ریزی، کنترل پروژه و تدوین گزارش های گوناگون پیشرفت فیزیکی و مالی سازمان پارک ها شهرداری اصفهان
 • برآورد ، برنامه ریزی، کنترل پروژه و تدوین گزارش های گوناگون پیشرفت فیزیکی و مالی سازمان پسماند شهرداری اصفهان
 • برآورد ، برنامه ریزی، کنترل پروژه و تدوین گزارش های گوناگون پیشرفت فیزیکی و مالی آتش نشانی و زیباسازی شهرداری اصفهان
 • شبیه سازی ورود مواد اولیه واحد انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکه
 • اجرا و پیاده سازی SFMEA و سیستم قابلیت اطمینان در یک شناور زیر دریایی
 • بهینه سازی طراحی یک شناور زیر دریایی
 • پیشنهاد تخمین و تعیین قابلیت اطمینان شناور زیر دریایی
رفتن به نوار ابزار