اعضای تیم سان اوج پویان

احسان خیام باشی،مدیرعامل،مدیر واحد تفکر استراتژیک،دکتری تحقیق در عملیات  

سینا اصلانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر واحد نرم افزار، کارشناسی مهندسی صنایع 

سمانه زارعی، نائب رئیس هیئت مدیره ، واحد مطالعات بازار، کارشناس ارشد مهندسی صنایع

ژاله آزادی، واحد مطالعات امکانسنجی،طرح های تجاری و ارزشگذاری، کارشناس ارشد مهندسی صنایع

فائزه سلیمانی، واحد برنامه ریزی، آموزش و توسعه منابع انسانی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

آرزو ابراهیمی، واحد سیستم های مدیریتی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

وجیهه شاکری، مدیر واحد مالی و اقتصادی، کارشناسی حسابداری

رفتن به نوار ابزار